Powered by Smartsupp

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉOBCHODNÍ PODMÍNKY pro e-shopy[SA1] 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”)společnosti MicroCen Trans s.r.o., se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 06902812, e-mail info@microcentrans.cz, telefonní číslo 731 193 016, adresa provozovny Nový Bohumín, 735 81, Čs. Armády 133 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožtokupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webovýchstránkách https://www.probiotickakava.cz/
Všechny informace o zpracování Vašich osobníchúdajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznetezde https://www.probiotickakava.cz/gdpr.
Ustanovení těchto Podmínekjsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českémjazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímtoustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnostipředchozího znění Podmínek.
Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně nadálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace nadálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzicképřítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webovérozhraní E-shopu“).
Pokudněkterá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámciprocesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda předPodmínkami přednost.
1.         NĚKTERÉ DEFINICE
1.1.      Cena jefinanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2.      Cena za dopravu je finanční částka, kteroubudete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
1.3.      Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4.      DPH je daň z přidané hodnoty dle platnýchprávních předpisů;
1.5.      Faktura je daňový doklad vystavený v souladu sezákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
1.6.      Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy okoupi Zboží s Námi;
1.7.      Uživatelský účet je účet zřízený na základěVámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchováváníhistorie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.8.      Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu,právními předpisy označovaná jako kupující;
1.9.       Zboží je vše, co můžete nakoupitna E-shopu.
2.         Obecná ustanovení a poučení
2.1.       Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
2.2.      Přinákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně apravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovatza správné a pravdivé.
2.3.      Nanašem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinýmispotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, žepropojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v internímsystému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsmeschopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
3.         UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1.      Smlouvu s Námi je možnéuzavřít pouze v českém jazyce.
3.2.       Smlouva je uzavírána na dálkuprostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků nadálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterouhradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístupk internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkovéceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředkykomunikace na dálku využíváme.
3.3.       K tomu, abychom mohli Smlouvuuzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhumusí být uvedeny následující údaje:
a)      Informace o nakupovaném Zboží (naE-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat dokošíku“);
b)      Informaceo Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobudoručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávkyv rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně zadopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámizvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
c)      Své identifikační a kontaktníúdaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno,příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
3.4.      V průběhu tvorby Objednávkymůže až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedeníkontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vašeseznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebudemožné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávacípolíčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechnyvyplněné informace odeslány přímo Nám.
3.5.      Vaši Objednávku Vám v conejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vašie-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutíObjednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve zněníúčinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzujícíe-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky docházík uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
3.6.      Mohounastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména osituace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusůZboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtuZboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vásbýt tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro kterýnemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku nauzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva jev takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
3.7.      V případě, že v rámciE-shopu nebo v Objednávce bude uvedenazjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat aniv případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlok uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladněkontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněnépodobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena vechvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považujenapříklad situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebochybí či přebývá cifra.
3.8.       V případě, kdy dojdek uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
3.9.       V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu.Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplniliúdaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnutose slevou.
4.         Uživatelský účet
4.1.       Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovatdo svého Uživatelského účtu.
4.2.       Při registraci Uživatelskéhoúčtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
4.3.       Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelskýmjménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávatmlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojdek jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
4.4.       Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jehovyužívání třetím osobám.
4.5.       Váš Uživatelský účetmůžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 2 roky nevyužíváte,či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
4.6.      Uživatelskýúčet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbuhardwarového a softwarového vybavení.
5.         CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1.      Cena jevždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě.V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenouuvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhuObjednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámcinávrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy jedoprava zdarma.
5.2.      Celkovácena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
5.3.       Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy apřed předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a)     Bankovním převodem. Informace proprovedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případěplatby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů
b)     Kartou online. V takovém případěprobíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídípodmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.gopay.com/cs/.V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 14 dnů.
c)      Dobírkou. V takovémpřípadě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případěplatby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
d)     Hotově při osobním odběru. Hotově lzehradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případěplatby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
5.4.      Faktura bude vystavenav elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vašie-mailovou adresu. Faktura bude též fyzickypřiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.
5.5.       Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíteCelkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem jeCelková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech jezaplacena v okamžik provedení platby.
6.         DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI           
6.1.       Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 7 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybíratz následujících možností:
a)    Osobní odběr na Naší provozovněuvedené v seznamu provozoven: Čs. Armády 133 ,735 81 Nový Bohumín
b)    Doručeníprostřednictvím dopravních společností Zásilkovna;
6.2.       Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
6.3.      Dobadoručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení aplatby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzeníObjednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může selišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vásvždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
6.4.       Po převzetí Zboží od dopravce je Vašepovinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkolizávad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, žedošlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu dozásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
6.5.       V případě, kdy porušíte svojipovinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušeníNaší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, neníodstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vznikáprávo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy,případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši xxx.Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdyVám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok nauhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
6.6.       Pokud je z důvodů vzniklých na Vašístraně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvědohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovanýmdoručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchtonákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsousplatné 14 dnů od doručení e-mailu.
6.7.       Nebezpeční škody na Zboží na Váspřechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zbožínepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody naZboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, alez důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škodyna Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojenése ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
6.8.       V případě, že Zboží nebylov E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnostiVás budeme vždy informovat v případě:
a)     mimořádného výpadku výroby Zboží,přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace otom, že nebude možné Zboží dodat;
b)     prodlení s dodáním Zboží od Našehododavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
7.         PRÁVA[SA2]  Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.       Zaručujeme, že v době přechodunebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak,že Zboží:
a)     odpovídá ujednanému popisu, druhu amnožství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jinýmujednaným vlastnostem;
b)     je vhodné k účelu, pro který ho požadujetea s nímž souhlasíme;
c)      je dodáno s ujednaným příslušenstvím apokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
d)     je vhodné k účelu, k němuž se Zbožítohoto druhu obvykle používá;
e)     množstvím, jakostí a dalšímivlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti,odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat,i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témžesmluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
f)      je dodáno s příslušenstvím, včetněobalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumněočekávat; a
g)     odpovídá jakostí nebo provedením vzorkunebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
7.2.       Práva apovinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznýmiprávními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 bObčanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, veznění pozdějších předpisů).
7.3.       V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebudesplněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vaduoznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláníme-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů,případně osobně na adrese Nový Bohumín, Čs. Armády 133, 735 81. Pro reklamaci můžete využít také vzorovýformulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek.V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vaduvyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit.Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadnéhoplnění.
7.4.       Má-li Zboží vadu, mátenásledující práva:
a)    naodstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící částiZboží; nebo
b)    naodstranění vady opravou Zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo vesrovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména sohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda můžebýt druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.
7.5.       Jsme oprávněni odmítnout vaduodstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem navýznam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
7.6.       Dále máte právo na:
a)    přiměřenouslevu z Ceny; nebo
b)    odstoupeníod Smlouvy,
jestliže:
a)    odmítnemevadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b)    sevada projeví opakovaně,
c)     jevada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d)    jez našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna vpřiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
7.7.       Právo na odstoupení odSmlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
7.8.       V případě, že jste sivadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
7.9.       Vadou Zboží není opotřebeníZboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebeníodpovídající míře jeho předchozího používání.
7.10.    Při uplatnění reklamace Vámvystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
a)    datum,kdy jste reklamaci uplatnili;
b)    coje obsahem reklamace;
c)     jakýzpůsob vyřízení reklamace požadujete;
d)    Vašekontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
7.11.    Nedohodneme-li se na delšílhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Váminformaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůtamarně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.12.    O vyřízení reklamace Vásbudeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízeníreklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaloženýchnákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními oceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním novéhoZboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácenívšak hradíme My.
7.13.   V případě,že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečnéhoodkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetíZboží.
7.14.   V případě,že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady,která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
8.         odstoupení od smlouvy
8.1.      K odstoupeníod Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jehopočátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případněv dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovněuvedena.
8.2.       V případě, že jstespotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti,máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právoodstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy,resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusůZboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodáníposledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu,na základě, které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžetdnem dodání první dodávky.
8.3.       Od Smlouvy můžete odstoupitjakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Našeadresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využíttaké vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohuč. 2 Podmínek.
8.4.      Ani jako spotřebitel však nemůžete odSmlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v §1837 Občanského zákoníku.
8.5.      Lhůtak odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje zazachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvyodstupujete.
8.6.      V případěodstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní NámZboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácenímzboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu,avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží,který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu,že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácenímzboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídajícínejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zbožínabízeli.
8.7.      V případěodstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnostiodstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolenýodstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme,nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosímvracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
8.8.      V případěodstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáteza snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožímjinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi afunkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovaliv kamenné prodejně. V případě,že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulunákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
8.9.      Myjsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží,pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvodyna straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to ipřed uplynutím doby uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Můžeme také odSmlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrněnesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci svépodnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvyodstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
9.         Řešení sporů se spotřebiteli
9.1.      Nejsmeve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) Občanskéhozákoníku.
9.2.      Vyřizovánístížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízenístížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
9.3.      Kmimosoudnímuřešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr jemožné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvyuzavřené elektronickými prostředky.
9.4.      Evropskéspotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz jekontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změněnařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešeníspotřebitelských sporů on-line).
10.       Závěrečná ustanovení
10.1.   PokudNáš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budemezasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právemČeské republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčenaVaše práva plynoucí z právních předpisů.
10.2.   Veškeroupísemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Našee-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovatkorespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě,v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
10.3.   Smlouvuje možné měnit pouze na základěnaší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky,tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budouuzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouzev případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měliv případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právovýpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět),nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně.Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní předúčinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změněneobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží,stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávkuZboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověďpodáte, činí 2 měsíce.
10.4.   V případěvyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie,provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škoduzpůsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokudstav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvyodstoupit.
10.5.   PřílohouPodmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení odSmlouvy.
10.6.   Smlouvavčetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vámpřístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutímObjednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bezNaší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
10.7.   TytoPodmínky nabývajíúčinnosti 1.1.2023

 
Přílohač. 1 - Formulář pro reklamaci
Adresát:                  MicroCen Trans s.r.o.
Uplatnění reklamace
Datum uzavření Smlouvy:
 
Jméno a příjmení:
 
Adresa:
 
E-mailová adresa:
 
Zboží, které je reklamováno:
 
Popis vad Zboží:
 
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:
 
Zároveň žádámo vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem totoprávo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamacepožaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutíinformace o vyřízení reklamace.
 
Datum:
Podpis:

Přílohač. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy
Adresát:                  MicroCen Trans s.r.o.
Tímtoprohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:
Datum uzavření Smlouvy:
 
Jméno a příjmení:
 
Adresa:
 
E-mailová adresa:
 
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:
 
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:
 
 
Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti MicroCen Trans s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředkukomunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupnísmlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jednáo koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy,jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začínátato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případěsmlouvy, na základě, které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, odedne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí kupující Společnostipísemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený navzorovém formuláři.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem,od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu,nejpozději do 14q dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od níobdržel.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem,od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenudodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupnísmlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný nežnejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnostkupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímunabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžníprostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže,že zboží Společnosti odeslal.
 
Datum:
Podpis:
Předvyvěšením podmínek na váš e-shop si je přizpůsobte podle svých potřeb, protožetyto podmínky jsou pouze vzorové a univerzální.

Pozorna specifická ustanovení a výjimky pro pro určité typy zboží a služeb (zejménaposkytování digitálního obsahu). Některé zboží či služby jsou předmětemspeciální právní úpravy, která na jejich prodej klade další požadavky. Tatospecifika nejsou v našem vzoru zohledněna.
 
Takepozor na některé povinné informace např. v případě, že požadujete zálohu,upravujete ceny dle profilování, jste online tržištěm apod. Neuvedenímněkterých informací byste se mohli dopustit nekalé obchodní praktiky.

Tytovzorové VOP jsou hlavně pro e-shopy, které prodávají zboží primárněspotřebitelům. Pokud prodáváte hlavně podnikatelům, můžete po konzultaci sesvým právním zástupcem spoustu ustanovení upravit ve svůj prospěch (napříkladpráva z vad, odstoupení apod.).
Zde řešíme jen zákonná práva z vad,pokud budete poskytovat záruku za jakost, doplňte je v souladus podmínkami této záruky.
 
 
 Formulářpro odstoupení od Smlouvy
Adresát:                  MicroCen Trans s.r.o.
Tímtoprohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:
Datum uzavření Smlouvy:
 
Jméno a příjmení:
 
Adresa:
 
E-mailová adresa:
 
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:
 
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:
 
 
Je-li kupující spotřebitelem má právo vpřípadě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti MicroCen Trans s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředkukomunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupnísmlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jednáo koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy,jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začínátato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případěsmlouvy, na základě, které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, odedne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí kupující Společnostipísemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený navzorovém formuláři.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem,od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu,nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od níobdržel.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem,od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenudodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupnísmlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný nežnejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnostkupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímunabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžníprostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže,že zboží Společnosti odeslal.
 
Datum:
Podpis:
 
 Formulář pro reklamaci
Adresát:                  MicroCen Trans s.r.o.
Uplatnění reklamace
Datum uzavření Smlouvy:
 
Jméno a příjmení:
 
Adresa:
 
E-mailová adresa:
 
Zboží, které je reklamováno:
 
Popis vad Zboží:
 
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:
 
Zároveň žádámo vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamacepožaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 
Datum:
Podpis: